• 1 Kopia
  • 3 Kopia

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Zachowanie dziedzictwa po pokoleniach Polaków zamieszkujących w Szwajcarii, którzy zorganizowali, wybudowali i utrzymywali polski ośrodek duszpasterski w Marly, będący własnością "Fundacji im. O. J. M. Bocheńskiego na rzecz Katolickiego Domu Polskiego w Marly" (dalej zwanej Fundacją).


2. Zbieranie funduszy na uzupełnienie pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem PMK w Marly i na obowiązkowe świadczenia społeczne, w ścisłej wspópracy ze szwajcarskimi instancjami kościelnymi, z Fundacją i z Radą do spraw Ekonomicznych Polskiej Misji Katolickiej w Marly.


3. Organizowanie polskich i polsko-szwajcarskich imprez i uroczystości kościelnych. Występowanie wobec władz kościelnych i świeckich w sprawach dotyczących posług duszpasterskich w języku polskim w Szwajcarii.


4. Działalność na rzecz zachowania ciągłości istnienia PMK w Marly wraz z przydzielonym do niej przez władze kościelne duszpasterzem. W razie potrzeby spowodowanej brakiem odpowiedzialnego za PMK duszpasterza, zawieranie umowy o pracę z polskim księdzem, ale dopiero po uprzednim otrzymaniu przez niego misji kanonicznej od lokalnego biskupa.


5. Wspieranie działalności pedagogicznej i prewencyjnej Misji wśród młodzieży. Ta działalność winna chronić młodzież przed przestępczością, sektami i uzależnieniami.


6. Wspieranie działalności humanitarnej Misji w ciężkich przypadkach społecznych oraz w wypadkowych.


7. Wspieranie duszpasterza w konsultacjach małżeństw mieszanych, polsko-szwajcarskich.


8. Zachowanie archiwów i zbiorów bibliotecznych przechowywanych w pomieszczeniach Fundacji.

 

9. Wspieranie wydawania biuletynu pastoralnego 'Wiadomości".

 

10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności lukratywnej ani handlowej.